Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

UAB „CONSTRO“, juridinio asmens kodas 301538624, buveinės adresas: Lentpjūvės g. 7A, LT-90117 Plungė, tel. Nr.: +370 674 23 333, el. p.: info@constro.eu (toliau – Bendrovė) pripažįsta, kad asmens duomenų apsauga yra svarbi mūsų klientams, tiekėjams, partneriams bei kitiems asmenims, kurių asmens duomenis tvarko (toliau – duomenų subjektai), todėl itin atsakingai ir rūpestingai žiūri į su asmens duomenų apsauga susijusius klausimus ir imasi visų būtinų priemonių duomenų subjektų privatumo saugumui užtikrinti.

Šis privatumo pranešimas numato, kaip Bendrovė tvarko duomenų subjektų asmens duomenis, įskaitant, informaciją, kokie asmens duomenys tvarkomi, kaip jie renkami ir toliau tvarkomi, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Privatumo pranešimas yra parengtas remiantis šiais teisės aktais:

 • Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR arba Reglamentas);
 • Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas (toliau- ADTAĮ);
 • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

Kaip renkame Jūsų duomenis?

Kaip surenkame Jūsų duomenis priklauso nuo paslaugų, kurias mes Jums teikiame ar nuo mūsų bendradarbiavimo pobūdžio.

Bendrovė tvarko duomenis:

 • Gautus tiesiai iš Duomenų subjekto (Jūsų), pvz. kai atsiunčiate mums užklausas ar pranešimus nurodytais kontaktais, pasirašote su mumis bendradarbiavimo sutartis, ar atsiunčiate mums savo gyvenimo aprašymą kandidatuojant į laisvas darbo vietas;
 • kurie yra generuojami, kai Jūs naudojatės mūsų paslaugomis, pvz., kai naudojatės mūsų tinklu ir paslaugomis, t.y. skambinate telefonu, siunčiate trumpąją žinutę (SMS), naršote internete, lankotės mūsų interneto svetainėse, facebook profilyje ir pan.;
 • kuriuos gauname iš kitų šaltinių, pvz., esant pagrindui, iš kitų įstaigų ar bendrovių t.y. bankų, viešai prieinamų registrų, kredito biurų (pvz. UAB „Creditinfo“), draudimo bendrovių, darbo biržos ir kt.

Kokiais tikslais ir kokius asmens duomenis tvarkome? 

Duomenų rinkimo tikslas

Teisinis duomenų rinkimo pagrindas

Asmens duomenų kategorijų aprašas

Duomenų saugojimo terminai

Sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento Nr., individualios veiklos pažymos Nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, susirašinėjimų turinys ir juose pateikiama informacija 

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Užsakymų vykdymas Lietuvoje

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Kliento ar jo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas (jei fizinis asmuo), telefonas, el. paštas, adresas

10 metų

Užsakymų vykdymo analitika

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Kliento pavadinimas ir kodas (vardas, pavardė, asmens kodas, jei fizinis asmuo), adresas

5 metai

Skolų administravimas

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento Nr., individualios veiklos pažymos Nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas 

10 metų

Klientų sąskaitų faktūrų apskaita

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento Nr., individualios veiklos pažymos Nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas 

10 metų

 Tiekėjų paieška

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefono Nr., adresas,  pareigos, el. paštas, nuotrauka.

5 metai

Sutarčių su žaliavų/paslaugų tiekėjais sudarymas ir vykdymas

Sutarties vykdymas BDAR 6 skyrius 1 d. b punktas

Vardas, pavardė, parašas, telefono nr., banko rekvizitai, asmens dokumento Nr., individualios veiklos pažymos Nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas, pareigos. 

10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

Tiekėjų sąskaitų faktūrų apskaita

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vardas, pavardė, telefonas gyvenamoji vieta, banko rekvizitai, asmens dokumento Nr., individualios veiklos pažymos Nr., asmens kodas, PVM mokėtojo kodas, el. paštas 

10 metų

Skundų ir užklausų nagrinėjimas

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Kontaktiniai duomenys, kreipimosi turinys

5 metai po atsakymo į užklausą

Vykdant reklaminę veiklą, bei formuojant reklamos auditoriją socialiniuose tinkluose

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Vartotojo vardas

Lieka socialiniame tinkle

Naujienlaiškių siuntimas tiesioginės rinkodaros tikslais

Sutikimas, Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. a, f punktai

El. pašto adresas, naujienlaiškių skaitomumo statistika, atidarymų skaičius, laikas, data

Iki sutikimo atšaukimo arba 3 metai

Kandidatų į laisvas darbo vietas atranka

Sutikimas, Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. a, f punktai

Vardas, pavardė, gimimo data, išsilavinimas, darbinė patirtis, kontaktinė informacija, gyvenimo aprašymas, cv pateikimo data, pomėgiai, sugebėjimų testo rezultatai

Iki atrankos pabaigos, jei duotas sutikimas- 2 metai po atrankos pabaigos

Bendrovės teritorijos filmavimas, turto apsaugos, maisto saugos, incidentų darbo vietoje prevencijos ir tyrimo tikslais

Teisėtas interesas BDAR 6 skyrius 1 d. f punktas

Visa informacija gauta filmuojant asmenį, be garsinio įrašo

14 dienų, nebent  duomenys naudojami kaip įrodymai incidentų tyrimuose arba ikiteisminiuose tyrimuose

Duomenų nepateikimo pasekmės

Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovei gali nepavykti įgyvendinti išvardintų tikslų.

Kam teikiame Jūsų duomenis?

Duomenims tvarkyti Bendrovė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina atitiktį BDAR ir tokį patį asmens duomenų saugumo lygį, koks yra nustatytas Bendrovės asmens duomenų politikoje.

Pateikiame Bendrovės pasitelktų duomenų gavėjų kategorijų sąrašą:

 • Bendrovė įmonių grupės įmonėms;
 • mūsų profesiniams patarėjams, auditoriams;
 • bankams, transporto organizacijoms ar kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims, jei sudaromi mūsų tarpusavio sandoriai reikalauja bankų finansavimo, krovinio pervežimo ir (ar) kito tipo paslaugos suteikimo;
 • notarams, jeigu su Jumis sudaroma sutartis reikalauja notarinės formos;
 • antstoliams, teisines ir/ar skolų išieškojimo paslaugas teikiantiems subjektams, reikalavimo teisę į skolą perimantiems subjektams; jungtinių skolininkų duomenų rinkmenų tvarkytojams;
 • duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančioms, programinę įrangą kuriančioms, teikiančioms, palaikančioms ir vystančioms įmonėms, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančioms įmonėms, ryšio paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • archyvavimo, fizinės ir/ar elektroninės apsaugos, turto valdymo ir/ar kitas verslo paslaugas teikiančioms įmonėms;
 • kitiems tretiesiems asmenimis, kiek tai susiję su mūsų verslo pardavimu, susijungimais, pirkimais arba viso verslo ar dalies reorganizacija, ar vykdant panašius pokyčius;
 • įstatymų numatyta tvarka valstybės institucijoms: Valstybinei mokesčių inspekcijai, Registrų Centrui, Sodrai, Darbo biržai ir kt.;
 • teisėsaugos institucijoms pagal jų pateiktą prašymą arba mūsų iniciatyva, jei yra įtarimų, kad buvo įvykdyta nusikalstama veika, taip pat teismams ir kitoms ginčų nagrinėjimo institucijoms; mokesčių administratoriams.

Duomenų perdavimas į Trečiąsias valstybes

Socialinių tinklų administratorių privatumo pranešimai:

Facebook: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation;

Facebook slapukų politika: https://lt-lt.facebook.com/policies/cookies/;

Instagram duomenų politika: https://help.instagram.com/155833707900388;

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy;

Pranešimų siuntimo ir statistikos sekimo paslaugos tiekėjų privatumo pranešimai:

Google Analytics:  https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Kaip apsaugome Jūsų duomenis?

Siekiant užtikrinti pavojų atitinkančio lygio saugumą tvarkant duomenis, Bendrovė yra įgyvendinusi tinkamas technines ir organizacines priemones. Bendrovė, parinkdama ir įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones duomenų tvarkymo saugumui užtikrinti vadovaujasi ENISA gairėmis, gerosiomis informacinės saugos praktikomis, VDAI parengtomis gairėmis bei rekomendacijomis.  

Kokias teises turite?

Vadovaujantis BDAR nuostatomis, Jūs, kaip duomenų subjektas galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. T.y. pateikti prašymą suteikti informaciją, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, o jeigu asmens duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
 2. Teisė ištaisyti asmens duomenis. T. y. pateikti prašymą ištaisyti Jūsų asmens duomenis jei nustatote, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.
 3. 3. Teisė ištrinti duomenis (teisė „būti pamirštam“). y. pateikti prašymą ištrinti Jūsų asmens duomenis jei manote, kad Jūsų duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. T. y. Pateikti prašymą apriboti (sustabdyti) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz., Jūs prašote ištaisyti Jūsų asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, Jūs pareiškėte nesutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir kt.
 5. Teisė į duomenų perkėlimą. T. y. pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti Jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.
 6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. T. y. išreikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai duomenys yra tvarkomi Bendrovė teisėto intereso arba viešojo intereso teisiniu pagrindu.
 7. 7. Teisė reikalauti, kad Jums nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio Jums kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu Jums daro didelį poveikį.
 8. Teisė bet kuriuo metu atšaukti mums duotus sutikimus, dėl asmens duomenų tvarkymo, pvz. tiesioginės rinkodaros pranešimų galite bet kada atsisakyti, paspaudę parinktį „Unsubscribe from the list“.
 9. Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau Jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šiame privatumo pranešime nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, Bendrovei gali nepavykti įgyvendinti išvardintų tikslų.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis?

Savo teises galite įgyvendinti:

 1. Siunčiant mums laisvos formos prašymą el. pašto adresu dap@contsro.eu. Prašymas turi būti pasirašytas galiojančiu el. parašu arba prie prašymo turi būti pateikta notaro patvirtinta asmens dokumento kopija, tam, kad galėtume įsitikinti jūsų tapatybe.
 2. Siunčiant prašymą registruotu paštu, adresu Lentpjūvės g. 7A, LT-90117 Plungė, Lietuva, nurodant, kad laiškas skirtas duomenų apsaugos pareigūnui. Prašymas turi būti pasirašytas. Prie prašymo turi būti pridėta Jūsų asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija patvirtinta notaro.

Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir kiti duomenys pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti.

Išskirtiniais atvejais, kilus įtarimams dėl duomenų subjekto tapatybės, pasiliekame sau teisę paprašyti papildomos informacijos, kuri mums padėtų įsitikinti besikreipiančio asmens tapatybe, pvz. atsakyti į papildomus klausimus, susijusius su mūsų bendradarbiavimu, pateikti notaro patvirtintus dokumentus ir kt.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos.

Bendrovė turi teisę atsisakyti nagrinėti duomenų subjekto prašymą, jei nustatytų, jog prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio.

Jei nepavyktų sprendimo rasti kartu, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.vdai.lrv.lt), kuri yra atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

Kur galite kreiptis dėl klausimų, susijusių su asmens duomenimis?

Jei dėl šiame privatumo pranešime pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Bendrovėje iškiltų klausimų, įskaitant pranešimus apie pastebėtus asmens duomenų pažeidimus, maloniai prašome kreiptis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną bet kuriuo Jums patogiu būdu:

 • el. paštu: dap@constro.eu;
 • telefonu: +370 674 23 333;
 • raštu adresu Lentpjūvės g. 7A, LT-90117 Plungė.
 

Kokius slapukus ir kaip naudojame?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad Jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę.

Slapuko kategorijos pagal tikslą:

- Būtini slapukai yra tokie slapukai, be kurių veikimo svetainė negalėtų funkcionuoti. 

- Našumo slapukai renka informaciją apie taip, kaip naudojatės svetaine ir padeda pagerinti svetainės darbą. Pavyzdžiui, našumo slapukai gali parodyti, kokiuose puslapiuose lankotės dažniausiai, kiek laiko praleidžiate puslapyje, kokias prekes atsidarote pasižiūrėti ir padeda užregistruoti bet kokius sutrikimus puslapyje. Šie slapukai seka Jūsų veiklą mūsų svetainėje, tačiau jie renka informaciją tiesiogiai Jūsų neidentifikuodami. Našumo slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos kituose internetiniuose puslapiuose.

- Funkciniai slapukai leidžia mūsų svetainei įsiminti Jus ir Jūsų pasirinkimus ir užtikrinti geresnius ir labiau Jums pritaikytus požymius. Pavyzdžiui, individualizuoti tam tikrą tinklalapį, užtikrinti kitas funkcines galimybes, kurių pageidaujate ir atsiminti, jei Jūs jau buvote svetainėje anksčiau tam, kad Jums nebebūtų rodomi pranešimai, skirti tiems, kurie lankosi svetainėje pirmą kartą. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neseka Jūsų veiklos svetainėje ar kituose internetiniuose puslapiuose.

- Rinkodaros, marketingo, reklaminiai slapukai yra naudojami tam, kad galėtumėme pateikti Jums pasiūlymus, reklamas, kurios yra aktualesnės Jums ir labiau atitinka Jūsų interesus, riboti kartų, kurį galite pamatyti tą patį pasiūlymą, reklamą svetainėse, skaičių ir įvertinti reklaminės kampanijos efektyvumą sekant Jūsų paspaudimus. Reklama gali būti nerodoma svetainėje, ji gali būti Jums rodoma kituose puslapiuose net ir Jums išėjus iš svetainės. Šie slapukai renka informaciją rinkodaros tikslais ir seka Jūsų veiklą ne tik svetainėje, bet ir kituose interneto puslapiuose.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimas

Savininkas

Slapuko pobūdis

Galiojimo laikas

Duomenų tvarkymo tikslas

 pll_language

 Polylang

 Funkcinis

 nuolatinis

 Saugo kalbos pasirinkimą.

 Google Fonts API

 Google Fonts

 Funkcinis

 iš karto baigiasi

 Šis slapukas yra susijęs su Google Fonts biblioteka ir naudojamas saugoti informaciją apie tai, kurie šriftai yra naudojami svetainėje. Nuskaito vartotojo IP adresą.

 __utmt_player

 Vimeo

 Statistikos

 10 minučių

 Skirtas saugot ir stebėti auditorijos pasiekiamumą.

 vuid

 Vimeo

 Funkcinis

 2 metai

 Skirtas saugoti vartotojo naudojimo istoriją.

 cmplz_statistics

 Complianz

 Statistikos

 365 dienos

 Šis slapukas yra susijęs su Complianz įskiepiu ir naudojamas saugoti informaciją apie tai, ar vartotojas yra sutikęs su statistinėmis slapukų naudojimo priemonėmis.

 cmplz_consented_services

 Complianz

 Funkcinis

 365 dienos

 Šis slapukas yra susijęs su Complianz įskiepiu ir naudojamas saugoti informaciją apie tai, ar vartotojas yra sutikęs su slapukų naudojimu rinkodaros tikslais.

 cmplz_marketing

 Complianz

 Rinkodaros

 365 dienos

 Šis slapukas yra susijęs su Complianz įskiepiu ir naudojamas saugoti informaciją apie tai, ar vartotojas yra sutikęs su slapukų naudojimu rinkodaros tikslais.

 cmplz_policy_id

 Complianz

 Funkcinis

 365 dienos

 Šis slapukas yra susijęs su Complianz įskiepiu ir naudojamas saugoti informaciją apie slapukų naudojimo politikos identifikatorių.

cmplz_banner-status

 Complianz

 Funkcinis

 365 dienos

 Šis slapukas yra susijęs su Complianz įskiepiu ir naudojamas saugoti informaciją apie naršyklėje apie tai, ar vartotojo sutikimas dėl slapukų naudojimo yra nustatytas arba ne.

 cmplz_functional

 Complianz

 Funkcinis

 365 dienos

 Šis slapukas yra susijęs su Complianz įskiepiu ir naudojamas saugoti informaciją apie tai, ar vartotojas yra sutikęs su slapukų naudojimu funkcionalumo tikslais.

 

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju turėsite atskirai pasirinkti nustatymus kiekvienai naudojamai naršyklei bei įrenginiui.

Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus. 

Privatumo pranešimo keitimas

Privatumo pranešimas koreguojamas Bendrovės nuožiūra arba pasikeitus galiojančių teisės aktų reikalavimams.

Interneto svetainėje skelbiama aktuali privatumo pranešimo versija, todėl rekomenduojama susipažinti su naujausia versija.

Paskutinį kartą privatumo pranešimas atnaujintas 2023 m. liepos 19 d.

Į VIRŠŲ